Vietnamese English Trainor.no
CÁC KHÓA HỌC DỰ BỊ TRƯỚC KHI THI

CÁC KHÓA HỌC DỰ BỊ TRƯỚC KHI THICÁC KHÓA HỌC DỰ BỊ TRƯỚC KHI THI

Chứng chỉ đòi hỏi một tiêu chuẩn cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Cập Nhật kiến thức kỹ thuật cơ bản qua khóa học tổng quát phòng nổ (Ex General course ) và kiến thức về các tiêu chuẩn. Khóa học dự bị không bắt buộc, nhưng cần thiết để cung cấp cho bạn một nền tảng tốt trước khi làm bài kiểm tra IECEx CoPC.

Các khóa học dự bị:

Ex 001-Khóa cơ bản (thời gian học: 1 ngày)

Khóa học này dành cho:

Các chuyên gia điện, tự động hóa và nhân viên khác làm việc với các thiết bị điện trong môi trường dễ cháy nổ và những người cần chứng chỉ để chứng minh kiến thức và kỹ năng của mình.

 

Ex 003 và 006-Lắp đặt và thử nghiệm (thời gian học: 1 ngày)

(điều kiện tiên quyết phải có chứng chỉ Ex 001-Khóa cơ bản)

Khóa học này dành cho:

Các chuyên gia điện, tự động hóa và nhân viên khác làm việc với các thiết bị điện về lắp đặt và thử nghiệm trong môi trường dễ cháy nổ và những người cần chứng chỉ để chứng minh kiến thức và kỹ năng của mình.

 

Ex 004, 007 và 008-kiểm tra và bảo dưỡng (thời gian học: 1 ngày)

(điều kiện tiên quyết phải có chứng chỉ Ex 001-Khóa cơ bản)

Khóa học này dành cho:

Các chuyên gia điện, tự động hóa và nhân viên khác làm công việc kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị điện trong môi trường dễ cháy nổ và những người cần chứng chỉ để chứng minh kiến thức và kỹ năng của mình.