Khóa học:

Ex phòng nổ tổng quát

Khóa đào tạo về lý thuyết giúp học viên hiểu rõ về các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến việc sử dụng các thiết bị điện tại các khu vực nguy hiểm. Học viên được học về nhiều loại thiết bị phòng nổ, cách thức thiết lập, nơi lắp đặt và cách sử dụng thiết bị..

Khóa học:

Ex phòng nổ tổng quát

Khóa đào tạo về lý thuyết giúp học viên hiểu rõ về các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến việc sử dụng các thiết bị điện tại các khu vực nguy hiểm. Học viên được học về nhiều loại thiết bị phòng nổ, cách thức thiết lập, nơi lắp đặt và cách sử dụng thiết bị..

Screenshot 2020-09-08 at 14.12.16.png
Screenshot 2020-09-08 at 14.12.27.png
Khóa học:

Ex phòng nổ tổng quát

Khóa đào tạo về lý thuyết giúp học viên hiểu rõ về các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến việc sử dụng các thiết bị điện tại các khu vực nguy hiểm. Học viên được học về nhiều loại thiết bị phòng nổ, cách thức thiết lập, nơi lắp đặt và cách sử dụng thiết bị..

Khóa học:

Ex phòng nổ tổng quát

Khóa đào tạo về lý thuyết giúp học viên hiểu rõ về các quy định và tiêu chuẩn liên quan đến việc sử dụng các thiết bị điện tại các khu vực nguy hiểm. Học viên được học về nhiều loại thiết bị phòng nổ, cách thức thiết lập, nơi lắp đặt và cách sử dụng thiết bị..

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam