Kiểm tra Ex tổng quát

Kiểm tra - Ngày 1 

- Nguyên lý nổ

- Lý thuyết cháy và nổ

- Tổng quan về phương pháp bảo vệ Ex

- Các hệ thống chứng chỉ Ex

Kiểm tra - Ngày 2

 

 - Ghi nhãn Ex

 - Lắp đặt thiết bị Ex

 - Ex kiểm tra và bảo trì

 - Các hệ thống chứng chỉ Ex

 - Chứng chỉ và tài liệu

Kiểm tra cuối khóa 

 

 - Ex kiểm tra

-  Ex sửa chữa và bảo trì

-  Quy trình chứng chỉ thiết bị Ex

 - Tiêu chuẩn Ex Việt Nam & yêu cầu

Kiểm tra cuối khóa 

 

 - Ex kiểm tra

-  Ex sửa chữa và bảo trì

-  Quy trình chứng chỉ thiết bị Ex

 - Tiêu chuẩn Ex Việt Nam & yêu cầu

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam