KHÓA ĐÀO TẠO PHÒNG NỔ Ex

1/7

Để giúp bạn trên hành trình chinh phục lĩnh vực an toàn phòng nổ Ex, Trainor Việt Nam sẽ từng bước nâng cao chất lượng đào tạo mang lại khóa học thú vị, hiệu quả và bổ ích. Cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi khuyến khích học viên không ngừng học tập với một lộ trình rõ ràng để cải thiện kỹ năng an toàn phòng nổ Ex.

Chúng tôi có đủ năng lực chuyên môn để cung cấp các khóa đào tạo Ex tổng quát, Ex kiểm tra và bảo trì và những khóa học Ex chuyên sâu hơn.

Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo tại trung tâm và các khóa học trực tuyến. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các khóa đào tạo tại văn phòng công ty đối tác trong và ngoài nước.

1/7

Để giúp bạn trên hành trình chinh phục lĩnh vực an toàn phòng nổ Ex, Trainor Việt Nam sẽ từng bước nâng cao chất lượng đào tạo mang lại khóa học thú vị, hiệu quả và bổ ích. Cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi khuyến khích học viên không ngừng học tập với một lộ trình rõ ràng để cải thiện kỹ năng an toàn phòng nổ Ex.

Chúng tôi có đủ năng lực chuyên môn để cung cấp các khóa đào tạo Ex tổng quát, Ex kiểm tra và bảo trì và những khóa học Ex chuyên sâu hơn.

Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo tại trung tâm và các khóa học trực tuyến. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các khóa đào tạo tại văn phòng công ty đối tác trong và ngoài nước.

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam