Ex Bảo trì

Kiểm tra & đánh giá trình độ

Kiểm tra Ex thẩm định

 

- Cho học viên học tại trung tâm

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt

- Yêu cầu mật khẩu

- Cấp chứng chỉ Trainor

        Kiểm tra
Ex sửa chữa & đại tu

- Cho học viên học tại trung tâm

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt

- Yêu cầu mật khẩu

- Cấp chứng chỉ Trainor

Kiểm tra cuối khóa
 

- Cho học viên học tại trung tâm

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt

- Yêu cầu mật khẩu

- Cấp chứng chỉ Trainor

Kiểm tra Ex lắp đặt

 

- Cho học viên học tại trung tâm

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt

- Yêu cầu mật khẩu

- Cấp chứng chỉ Trainor

Kiểm tra Ex thiết kế
lắp đặt hệ thống điện

- Cho học viên học tại trung tâm

- Ngôn ngữ: Tiếng Việt

- Yêu cầu mật khẩu

- Cấp chứng chỉ Trainor

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam