Thi chứng chỉ IECEx CoPC trực tuyến

               Ex 001


        Các nguyên lý bảo vệ cơ bản

                 

               Ex 001


        Các nguyên lý bảo vệ cơ bản

                 

    Ex 004, Ex 007 & Ex 008

 

  Kiểm tra chi tiết, trực tiếp & trực quan

                 

            Ex 009

 

Thiết kế lắp đặt điện trong môi trường có nguy cơ nổ

            Ex 003 & 006

 

Lắp đặt và kiểm tra lắp đặt hệ thống điện

               Ex 001


        Các nguyên lý bảo vệ cơ bản

                 

    Ex 004, Ex 007 & Ex 008

 

  Kiểm tra chi tiết, trực tiếp & trực quan

                 

            Ex 009

 

Thiết kế lắp đặt điện trong môi trường có nguy cơ nổ

    Ex 004, Ex 007 & Ex 008

 

  Kiểm tra chi tiết, trực tiếp & trực quan

                 

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam