Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam

Thi chứng chỉ IECEx CoPC trực tuyến

               Ex 001


        Các nguyên lý bảo vệ cơ bản

                 

               Ex 001


        Các nguyên lý bảo vệ cơ bản

                 

    Ex 004, Ex 007 & Ex 008

 

  Kiểm tra chi tiết, trực tiếp & trực quan

                 

            Ex 009

 

Thiết kế lắp đặt điện trong môi trường có nguy cơ nổ

            Ex 003 & 006

 

Lắp đặt và kiểm tra lắp đặt hệ thống điện

               Ex 001


        Các nguyên lý bảo vệ cơ bản

                 

    Ex 004, Ex 007 & Ex 008

 

  Kiểm tra chi tiết, trực tiếp & trực quan

                 

            Ex 009

 

Thiết kế lắp đặt điện trong môi trường có nguy cơ nổ

    Ex 004, Ex 007 & Ex 008

 

  Kiểm tra chi tiết, trực tiếp & trực quan