ÔN THI CHỨNG CHỈ IECEx CoPC

Có bắt buộc phải học khóa ôn thi chứng chỉ IECEx CoPC không?
Chúng tôi chỉ khuyến khích nhưng không bắt buộc phải học ôn để thi chứng chỉ IECEx CoPC. 

This is a preparatory course for the examination in IECEx Unit Ex 001. 

This is a preparatory course for the examination in IECEx Unit Ex 009. 

This is a preparatory course for the examination in IECEx Unit Ex 478. 

This is a preparatory course for the examination in IECEx Unit Ex 36. 

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam