Ôn thi chứng chỉ

IECEx CoPC

 
           Kiểm tra kiến thức tổng quát

                - Ngôn ngữ: T. Anh & T. Việt

                - Nên làm bài trên máy tính

IECEx Unit
Ex001

Password required

IECEx Unit
Ex001

Password required

IECEx Unit
Ex001

Password required

IECEx Unit
 Ex 004 & Ex 007 & Ex 008 

 

Password required

IECEx Unit
Ex 003 & Ex 006

Password required

IECEx Unit
Ex 003 & Ex 006

Password required

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam