QUY TRÌNH KHẢO THÍ

ĐĂNG KÝ DỰ THI

Đăng ký dự thi trực tuyến, qua thư điện tử hay gửi qua bưu điện.

Khi đăng ký dự thi, bạn sẽ trở thành “Ứng viên”.

 ​

XÉT DUYỆT

Bởi Trainor Certification.

Khi đơn đăng ký dự thi đã hoàn chỉnh, người chấm thi sẽ xem xét lịch sử làm việc và đào tạo của bạn.

Căn cứ vào điều kiện tiên quyết cho các đơn vị chứng chỉ tại IECEx OD 504.

Nếu hợp lệ, trạng thái của bạn sẽ chuyển thành “Thí sinh”, và bạn có thể đăng ký cho kỳ thi của mình.

 

KHẢO THÍ

Tại một trong các trung tâm khảo thí của chúng tôi tại Norway, Hàn Quốc và Việt Nam.

Ex 000 và Ex 001 đánh giá thí sinh qua kiểm tra lý thuyết. Những đơn vị chứng chỉ khác kiểm tra cả lý thiết và thực hành.

Chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu các nội dung có liên quan đến khảo thí trong IECEx OD 503 và 504.

Nếu bạn thi đậu và thanh toán lệ phí thi đầy đủ, trạng thái của bạn sẽ chuyển thành “Được cấp chứng chỉ”.

CHỨNG CHỈ

Thí sinh đậu kỳ thi sẽ được cấp chứng chỉ IECEx CoPC có hiệu lực trong 5 năm.

Có thể xem chứng chỉ trực tuyến tại www.iecex.com và trên ứng dụng thông minh dành cho di động của IECEx. Một thẻ chứng chỉ cầm tay sẽ được cấp cho thí sinh.

CẤP LẠI CHỨNG CHỈ

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn 3 tháng trước khi chứng chỉ hết hạn.

Bạn cần phải đăng ký để cấp lại chứng chỉ.

Căn cứ vào những thay đổi có liên quan đến bộ tiêu chuẩn IEC 60079, và vào lịch sử làm việc của bạn trong những năm qua, trung tâm khảo thí sẽ quyết định cho bạn thi lại toàn bộ hay thi lại một phần.


 

ĐĂNG KÝ DỰ THI

Đăng ký dự thi trực tuyến, qua thư điện tử hay gửi qua bưu điện.

Khi đăng ký dự thi, bạn sẽ trở thành “Ứng viên”.

 ​

XÉT DUYỆT

Bởi Trainor Certification.

Khi đơn đăng ký dự thi đã hoàn chỉnh, người chấm thi sẽ xem xét lịch sử làm việc và đào tạo của bạn.

Căn cứ vào điều kiện tiên quyết cho các đơn vị chứng chỉ tại IECEx OD 504.

Nếu hợp lệ, trạng thái của bạn sẽ chuyển thành “Thí sinh”, và bạn có thể đăng ký cho kỳ thi của mình.

 

KHẢO THÍ

Tại một trong các trung tâm khảo thí của chúng tôi tại Norway, Hàn Quốc và Việt Nam.

Ex 000 và Ex 001 đánh giá thí sinh qua kiểm tra lý thuyết. Những đơn vị chứng chỉ khác kiểm tra cả lý thiết và thực hành.

Chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu các nội dung có liên quan đến khảo thí trong IECEx OD 503 và 504.

Nếu bạn thi đậu và thanh toán lệ phí thi đầy đủ, trạng thái của bạn sẽ chuyển thành “Được cấp chứng chỉ”.

CHỨNG CHỈ

Thí sinh đậu kỳ thi sẽ được cấp chứng chỉ IECEx CoPC có hiệu lực trong 5 năm.

Có thể xem chứng chỉ trực tuyến tại www.iecex.com và trên ứng dụng thông minh dành cho di động của IECEx. Một thẻ chứng chỉ cầm tay sẽ được cấp cho thí sinh.

CẤP LẠI CHỨNG CHỈ

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn 3 tháng trước khi chứng chỉ hết hạn.

Bạn cần phải đăng ký để cấp lại chứng chỉ.

Căn cứ vào những thay đổi có liên quan đến bộ tiêu chuẩn IEC 60079, và vào lịch sử làm việc của bạn trong những năm qua, trung tâm khảo thí sẽ quyết định cho bạn thi lại toàn bộ hay thi lại một phần.


 

ĐĂNG KÝ DỰ THI

Đăng ký dự thi trực tuyến, qua thư điện tử hay gửi qua bưu điện.

Khi đăng ký dự thi, bạn sẽ trở thành “Ứng viên”.

 ​

XÉT DUYỆT

Bởi Trainor Certification.

Khi đơn đăng ký dự thi đã hoàn chỉnh, người chấm thi sẽ xem xét lịch sử làm việc và đào tạo của bạn.

Căn cứ vào điều kiện tiên quyết cho các đơn vị chứng chỉ tại IECEx OD 504.

Nếu hợp lệ, trạng thái của bạn sẽ chuyển thành “Thí sinh”, và bạn có thể đăng ký cho kỳ thi của mình.

 

KHẢO THÍ

Tại một trong các trung tâm khảo thí của chúng tôi tại Norway, Hàn Quốc và Việt Nam.

Ex 000 và Ex 001 đánh giá thí sinh qua kiểm tra lý thuyết. Những đơn vị chứng chỉ khác kiểm tra cả lý thiết và thực hành.

Chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu các nội dung có liên quan đến khảo thí trong IECEx OD 503 và 504.

Nếu bạn thi đậu và thanh toán lệ phí thi đầy đủ, trạng thái của bạn sẽ chuyển thành “Được cấp chứng chỉ”.

CHỨNG CHỈ

Thí sinh đậu kỳ thi sẽ được cấp chứng chỉ IECEx CoPC có hiệu lực trong 5 năm.

Có thể xem chứng chỉ trực tuyến tại www.iecex.com và trên ứng dụng thông minh dành cho di động của IECEx. Một thẻ chứng chỉ cầm tay sẽ được cấp cho thí sinh.

CẤP LẠI CHỨNG CHỈ

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn 3 tháng trước khi chứng chỉ hết hạn.

Bạn cần phải đăng ký để cấp lại chứng chỉ.

Căn cứ vào những thay đổi có liên quan đến bộ tiêu chuẩn IEC 60079, và vào lịch sử làm việc của bạn trong những năm qua, trung tâm khảo thí sẽ quyết định cho bạn thi lại toàn bộ hay thi lại một phần.


 

ĐĂNG KÝ DỰ THI

Đăng ký dự thi trực tuyến, qua thư điện tử hay gửi qua bưu điện.

Khi đăng ký dự thi, bạn sẽ trở thành “Ứng viên”.

 ​

XÉT DUYỆT

Bởi Trainor Certification.

Khi đơn đăng ký dự thi đã hoàn chỉnh, người chấm thi sẽ xem xét lịch sử làm việc và đào tạo của bạn.

Căn cứ vào điều kiện tiên quyết cho các đơn vị chứng chỉ tại IECEx OD 504.

Nếu hợp lệ, trạng thái của bạn sẽ chuyển thành “Thí sinh”, và bạn có thể đăng ký cho kỳ thi của mình.

 

KHẢO THÍ

Tại một trong các trung tâm khảo thí của chúng tôi tại Norway, Hàn Quốc và Việt Nam.

Ex 000 và Ex 001 đánh giá thí sinh qua kiểm tra lý thuyết. Những đơn vị chứng chỉ khác kiểm tra cả lý thiết và thực hành.

Chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu các nội dung có liên quan đến khảo thí trong IECEx OD 503 và 504.

Nếu bạn thi đậu và thanh toán lệ phí thi đầy đủ, trạng thái của bạn sẽ chuyển thành “Được cấp chứng chỉ”.

CHỨNG CHỈ

Thí sinh đậu kỳ thi sẽ được cấp chứng chỉ IECEx CoPC có hiệu lực trong 5 năm.

Có thể xem chứng chỉ trực tuyến tại www.iecex.com và trên ứng dụng thông minh dành cho di động của IECEx. Một thẻ chứng chỉ cầm tay sẽ được cấp cho thí sinh.

CẤP LẠI CHỨNG CHỈ

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn 3 tháng trước khi chứng chỉ hết hạn.

Bạn cần phải đăng ký để cấp lại chứng chỉ.

Căn cứ vào những thay đổi có liên quan đến bộ tiêu chuẩn IEC 60079, và vào lịch sử làm việc của bạn trong những năm qua, trung tâm khảo thí sẽ quyết định cho bạn thi lại toàn bộ hay thi lại một phần.


 

Address: 5th Floor - ACB Building, 14 Hoang Hoa Tham, Ward 2, Vung Tau, Vietnam